15 Şubat 2014 Cumartesi

SİYON PROTOKOLLERİ - 09

İNSAN TÜRÜNÜ KURTARMA PROTOKOLÜ:


İNSANLIK BİLİNCİNE BİR KATKI DA SEN YAP !
YAPABİLİRSİN !
CİDDİYE AL !
VE MUTLAKA KAVRA !
SEZMEK VE ANLAMAK ZORUNDASIN !
BU SENİN HAYATIN !
DÜNYA DENEYİMİNİ YALNIZCA BİR KEZ YAŞAYACAKSIN !
ETRAFINI HANGİ TEHLİKENİN NASIL SARMALADIĞINI GÖR !
BU PROTOKOLLER, İNSAN TÜRÜNÜ YOK ETME YEMİNİDİR !
YANLIZCA FARKINA VARMANLA BİLE YENİLECEKTİR !
OKU VE OKUT !
ANLA VE ANLAT !
YAPMAN GEREKEN YALNIZCA BU KADAR !
SEN, İNSANOĞLU! ŞEYTANDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜSÜN !
HİSSET !
KENDİNİ BİL !
AKLIN REHBERİN, İNANCIN YARDIMCIN OLSUN !
KUVVETİN KURTULUŞA TAŞIYACAKTIR !
AMİN !

Ali Aslan DUMANOL
(12 BÖLÜM / 9. PROTOKOL)
SİYON PROTOKOLLERİ
09

Prensiplerimizin tatbîkinde içinde yaşadığımız ve faaliyet gösterdiğiniz memleketin halkının karakterine dikkat edin.

Bu prensiplerin umûmî bir şekilde ve aynen tatbîki halkın bizim modelimizde yeniden eğitilmiş olacağı zamâna kadar başarılı olamaz.

Fakat göreceksiniz ki bunların tatbîkine tedbirli bir tarzda yaklaşarak on sene geçmeden en sebatkâr karakter değişecek ve hâlen bize itaat ettirmiş olduklarımızın saflarına yeni bir halk toplumu daha eklenecektir.

Aslında bizim masonik parolamızın ifâdeleri liberal kelimeler yâni "hürriyet, eşitlik, kardeşlik", biz krallığımızı kurduğumuz zaman bizim tarafımızdan artık bir parola teşkîl etmeyen ve sâdece bir idealizm ifâde eden sözler hâline yâni "hürriyet hakkı, eşitlik vazifesi, kardeşlik ideali" sekline çevrilecektir.

Böylece o şekle sokulacaktır ki boğayı boynuzlarından yakalamış olacağız.

Biz şimdiden kendimizinkinden başka her çeşit idâreyi, her ne kadar onlardan çoğu hukûken mevcut bulunuyorlarsa da, fiilen yok etmiş bulunuyoruz.

Şimdiki zamanda eğer herhangi bir devlet bize karsı bir itirazda bulunursa, bu durum bizim önceden verdiğimiz yetki ve bizim emrimiz iledir.

Çünkü onların Yahudi düşmanlığı küçük yaştaki kardeşlerimizi terbiye etmemiz husûsunda bize gereklidir.

Daha fazla açıklamaya girmeyeceğim, çünkü bu mesele aramızda birçok defalar müzâkere mevzuu teşkîl etmiştir.

Faaliyetlerimizin sahasını sınırlayacak engeller mevcut değildir !!!

Bizim üstün hükümetimiz kabûl edilen terminolojide kuvvetli ve tesirli diktatörlük kelimesi ile vasıflandırılan kânundışı şartları içinde bulundurur.

Size bir vicdan rahatlığı içinde anlatmak durumundayım ki;

lider Atına binmiş olarak ve bütün askerlerimizin başı olarak,

biz kânun yapıcılar,
hukûkî
ve
cezâî kararlar infaz edeceğiz,
biz öldüreceğiz…………… !!!

Çünkü ellerimizde bir zamanlar kuvvetli olan simdi ise tarafımızdan mağlup edilmiş bulunan bir partinin küçük parçaları var.

Elimizdeki silâhlar:
hudutsuz ihtiras,
yanan hırs,
merhametsiz hınç,
kin ve garezdir.

Her şeyi yutan terör usulleri bizimdir !!!

Hizmetimizde her fikir ve her nazariye mensubu şahıslar, monarşiyi geri getirmek isteyenler, demagoglar, sosyalistler, komünistler ve her çeşitten ütopik halciler vardır.

Biz onların hepsini vazifeye koştuk.

Onların her biri kendi hesâbına otoritenin son kalıntılarının dayanaklarını yok ediyor ve düzenin bütün kurulu şekillerini değirmeğe çabalıyorlar.

Bu faaliyetler sebebi ile bütün devletler işkence içindedir.

Onlar sükûn istiyorlar, onlar sulh için her şeyi fedâ etmeğe hazırdırlar.

Fakat biz onlara sulh vermeyeceğiz; tâ ki onlar bizi enternasyonal üstün hükümetimizi açıkça ve itaatkâr bir şekilde tanıyıncaya kadar…..

Halk, sosyalizm meselesinin beynelmilel bir anlaşma yolu ile halledilmesi lüzûmuna dâir sesini yükseltti.

Ayrı partiler içerisinde bölünme onları bizim ellerimize verdi.

Çünkü iddiâlı bir mücâdeleyi devâm ettirmek için paraya sâhip olmalıdır, ve bütün para bizim ellerimizdedir…!!!

Tahtlarında oturan Yahudi olmayan kralların berrak görüşlü kuvveti ve avam kitlelerinin kör kuvveti arasındaki birlikten korkmamız için sebep olabilirdi.

Fakat böyle bir ihtimâle karşı lüzumlu bütün tedbirleri almış bulunuyoruz…..

Biz bu iki kuvvetin arasına karşılıklı terör şeklinde bir siper inşâ ettik.

Bu sûretle halkın kör kuvveti bizim desteğimiz olarak duruyor.

Biz, ancak biz, onlara bir lider tedârik edeceğiz ve tabiî onları bizim hedefimize giden yola yönelteceğiz.

Kör halk kitlelerinin elinin bizim kılavuzluk eden elimizden ayrılıp kendi başına serbest kalmaması için, bilfiil şahsen olmasa dahî ideolojik sâhadaki birâderlerimizin en güvenilir olanlarından bâzıları vâsıtası ile her vesîleyle onlarla yakın bir berâberlik içinde olmalıyız. !!!

Biz yegâne otorite olarak tanıdığımız zaman umûmî yerlerdeki halk ile şahsen konuşacağız ve onlara siyâsî meseleler üzerinde, fakat o meseleleri bize uygun istikâmete çevirmek sûretiyle ders vereceğiz.

Köy okullarında ne öğretildiğini kim tahkîk edecek?

Fakat bir hükümet elçisi veyâ bizzat tahtındaki kral bir şey söyleyecek olsa derhâl bütün devletin bundan haberdâr olmaması imkânsızdır.

Çünkü bu, halkın ağzı ile dışarıya yayılır…………..

Yahudi olmayanların müesseselerinivaktinden evvel yıkmamak için ona hünerle ve hassâsiyetle dokunduk ve onların mekanizmasını hareket ettiren zembereklerin uçlarını ele geçirdik.

Bu zemberekler düzenin sıkı fakat tam hassas yerinde bulunurlar.

Biz onların yerine, liberalizmin karışıklığa verdiği ruhsatı yerleştirdik.

Biz kânunların icrâsına, seçim islerinin yürütülmesine, basına, şahsin hürriyetine ve bilhassa hür olarak mevcut oluşan köse taşları olan terbiye ve eğitime ellerimizi sokmuş bulunuyoruz.

Yanlış oldukları bizce bilinen, bununla berâber tarafımızdan telkîn edilen prensip ve teoriler içinde yetiştirmek sûretiyle Yahudi olmayanların gençliğini aldattıkşaşırttık ve bozduk !!!!

Mevcut kânunlar üzerinde esaslı değişiklik yapılmaksızın ve sâdece onlara birbirine zıt yorumlar içinde, yanlış yorumlar içinde yanlış mânâ vererek neticeler alınması yolunda bâzı büyük hamleler yaptık.

O neticeler, evvelâ bu yorumların kânunları maskelemesi sonra da karışık kânunlar ağını anlamayı imkânsız hâle getirmesinden dolayı onları hükümetlerin gözünden tamâmıyla gizlemesi gerçeğiyle ifâdesini bulur.

Meseleleri hakem kararı ile halletme nazariyesinin menşei iste budur.


Hiç yorum yok:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder